Tontin raivaus, maarakennus, liittymät ja perustaminen

Ennen talotoimituksen saapumista varsinaiset rakennustyöt tontilla aloitetaan maarakennustöillä, eli laittamalla tontti rakentamiskuntoon. Maarakennustyöt tarkoittavat rakennuksen maapohjan muokkaamista tarvittavin kaivuu- ja maa-ainesten vaihtotöin sekä tiivistämisin perustuksille sopivaksi. Samalla asennetaan maan sisään tulevat sähkökaapelit ja putket tonttiliittymistä ja tehdään sokkelinalitukset esim. pihavaloja ja maalämpöä varten.


Kun rakennuslupa on saatu, voidaan aloittaa rakentaminen

Kun talokaupat on tehty, lopulliset rakennuslupakuvat ovat valmistuneet ja rakennuslupa saatu, voidaan aloittaa rakennusprojekti. Rakentamisessa ensimmäiset vaiheet ovat tontin raivaustyöt, LVIS-liittymäsopimusten teko (esim. sähkölaitos, vesilaitos, kaukolämmön toimittaja), maarakennustyöt ja  perustusten tekeminen. Nämä kuuluvat lähtökohtaisesti asiakkaan hoidettaviin asioihin. Maarakennustöiden yhteydessä tehdään myös tarvittavat LVIS-kaivannot ja liittymät (esim. sähkö, vesi ja jätevesi, salaoja- ja sadevesiputket kaivoineen sekä mahd. maalämpöliittymä). 

Omatalo Oy vastaa talon pystytyksestä, rakentamisesta ja projektin koordinoinnista tilauksessa sovitun toimituslaajuuden osalta.

Maarakennustöihin valmistautuminen

Tontin korkeuserot ja maaperä vaikuttavat tulevien maarakennustöiden laajuuteen, joten maarakennustöihin valmistautuminen aloitetaan jo tontin valinnassa. Monilla paikkakunnilla rakennusvalvontaviranomaiset vaativat maaperätutkimuksen, joka kannattaakin teettää jo tonttia hankkiessa. Maaperätutkimuksessa selvitetään maaperän kunto, kantavuus ja talon perustamistapa. Nämä tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa perustus- ja maarakennustöiden kustannuksia. Maaperätutkimuksen pohjalta laaditaan perustamistapalausunto. Kun teetät tutkimuksen jo etukäteen, ei maarakennus- ja perustustöiden laajuus tai kustannukset tule myöhemmin yllätyksenä.

Ennen omakotitalon maarakennustöiden aloittamista täytyy myös huolehtia, että rakennuslupa on kunnossa. Rakennusluvan saannin jälkeen tulee odottaa kaksi viikkoa, että lupa saa lainvoimaisuuden, ellei sinulla ole ennakkoaloitusoikeutta.

Raivaus ja maarakennustöiden aloittaminen

Maarakennus- ja perustustyöt sisältävät useita vaiheita, jotka kerromme tässä blogissa. Rakennusluvan saannin jälkeen ensimmäisenä työvaiheena on yleensä vuorossa tontin raivaus, jolloin tontilta poistetaan ylimääräiset puut sekä rakennuksen ja tien tai tieliittymän pohjaan sopimaton maa-aines. Jos tontille ei ole tietä, täytyy se myös rakentaa tässä vaiheessa. Maatöiden alkuvaiheessa tilataan myös kunnalta tai kaupungilta talon nurkkapisteiden ja korkeusaseman merkintä. Raivauksen ja paikkamerkintöjen jälkeen aloitetaan varsinaiset kaivuutyöt.

LVI- ja sähköliittymät

Kaivuutöiden yhteydessä on järkevintä asentaa samalla lähes kaikki maahan upotettava tekniikka. Tontilla pitää olla ennen kaivuutöiden aloittamista kaikki maahan upotettavat LVIS-tarvikkeet, kuten sadevesi- ja salaojajärjestelmät, viemäri- ja radonputket ja perustusten ulkopuolelle asennettavat routaeristeet sekä kaapelit ja sokkelinalitusputket esim. pihavaloja ja maalämpöä varten. Mikäli tontille tulee kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, on sen tarvikkeet myös oltava tontilla ennen kaivuutöitä. Mahdolliset maalämpöputket tai maalämpökaivo voidaan asentaa myöhemminkin, kuitenkin ennen lämmitysjärjestelmän asennusta.

Rakennettavan talon sisäpuolelle tuodaan vesijohto ja viemäri jo tässä vaiheessa tonttiliittymiltä. Putket ja sähkön syöttökaapelikin kaivetaan maarakennustöiden yhteydessä maahan, joskin sähkökaapelin toinen pää jätetään vielä tulevien perustusten ulkopuolelle näkyville väliaikaisen työmaasähkön kytkemistä varten. Työmaalle tarvitaan sähköä ja vettä jo viimeistään perustusvaiheessa. Varsinainen vesimittarin kytkentä tilataan vesilaitokselta vasta lattiavalun jälkeen. Tonttikeskuksen syöttö- ja maadoituskaapeli hankitaan sähkölaitokselta, sähkötarvikeliikkeestä tai ulkopuoliselta urakoitsijalta. Tonttikeskus on mahdollista saada myös Omatalon talotoimitukseen. Tonttikeskuksen sijainti tarkistetaan lupakuvista. Tonttikeskuksen sisään jätetään riittävästi syöttö- ja maadoituskaapelia, jotta keskus voidaan siirtää myöhemmin perustuksen viereen. Keskukselle järjestetään myös väliaikainen tuenta, jotta se pysyy pystyssä.

Huolehdi tontille pääsystä ja tarvikkeiden varastoinnista

Samalla tontin liittymään asennetaan myös ojarumpu ja tarkistetaan, että liittymän leveys ja kantavuus riittää täysperävaunurekalle. Mikäli tontille ei täysperävaunulla pääse tai tila ei riitä, järjestetään välivarastointipaikka elementeille ja kattoristikoille sekä näiden siirtämiseen rakennuspaikalle soveltuva kalusto. Elementtien asennus aloitetaan välittömästi talotoimituksen saavuttua. Tontille täytyy hankkia myös jätelava tai merkitä rakennusjätteiden sijoituspaikka 5–10 m etäisyydelle talosta ennen elementtitoimitusta.

Tontin soratäytöt

Seuraavaksi suoritetaan rakennuksen pohjan soratäytöt. Perustussuunnittelijan ja vastaavan mestarin opastuksella valitaan sopiva maa-aines, joka tiivistetään ja tasataan perustuksen alapinnan tasoon.


Talon perustukset

Talon perustukset tehdään joko betonista paikalla valamalla tai harkoista. Perustusten teko tapahtuu tähän työhön erikoistuneiden urakoitsijoiden toimesta. Maaperälausunnosta selviää maapohjan kantavuus ja vaatimukset perustamistavalle.


Perustuksen jälkeiset maatyöt

Perustusten täyttömaan laatu selviää perustussuunnitelmasta. Jos tietoa ei löydy perustussuunnitelmasta, vastaava mestari auttaa laadun selvittämisessä. Tässä yhteydessä tehdään myös perustuksen ulkopuolisen routaeristys sekä salaojitus ja sadevesiverkoston rakentaminen. Sadevesikaivojen paikat selviävät rakennuksen julkisivukuviin piirretyistä syöksytorvista. Mikäli kohteeseen tulee vesi-ilmalämpöpumppu, ulkoyksikön alle perustuksen viereen tuodaan sadevesiputki kondenssivedelle. Putken toinen pää nostetaan perustuksen yläpinnan tasolle ja toinen pää liitetään talon sadevesijärjestelmään.

Talopaketin saapuminen

Talotoimitus tuodaan tontille ajoneuvoyhdistelmällä. Ennen talotoimitusta kannattaa vielä varmistaa rakennuspaikalle johtavan tiestön kunto ja leveys sekä varata rakennustarvikkeille tasainen paikka. Talopaketin vastaanottamisen hoitavat Omatalon asentajat.

Omakotitalon maarakennustöiden hinta

Tontin maaperä ja korkeuserot vaikuttavat tarvittavien maatöiden määrään ja perustamistapaan, joten myös omakotitalon maatöiden hinta vaihtelee suuresti. Hyvällä maaperällä oleva tontti ei vaadi erikoisia pohjatöitä. Huonolla tuurilla savisilla mailla voidaan joutua massiivisiin kuluja nostaviin maanvaihtoihin tai jopa paaluttamisiin. Tontilla silmämääräisesti nähtävissä olevia kustannuksia nostavia tekijöitä ovat myös kallioisuus ja korkeuserot. Jos tontti on kallioinen tuo louhintatyö merkittäviä lisäkustannuksia. 

Maarakennustöiden kustannukset ovat yksi merkittävistä kulueristä rakentamisessa ja kustannukset voivat olla karkeasti 20 000–50 000 €:n välillä. Kuten rakentamisessa yleensäkin myös omakotitalon maarakennustöiden hintaan voi vaikuttaa omalla työllä. Monet rakentajat tekevätkin kustannuksia säästääkseen maatyöt itse, jolloin maksettavaksi jää koneet ja materiaalit, kun työn osuudesta pystytään nipistämään. Lue lisää rakentamisen kustannuksista blogistamme! 

Pitkän kokemuksensa ansiosta talomyyjämme tuntevat paikkakuntakohtaiset viranomaismääräykset ja auttavat sinua myös löytämään luotettavat ammattilaiset rakennusprojektiisi.

Kysy lisää talomyyjältä

Rakennusluvan hakeminen